Avrupa yakasi evden eve nakliyat

rokettube

maslak evden eve nakliyat

porno

otomatik kapı motoru|


|


|

Etik Komisyonu

BELEDİYE ETİK KOMİSYONU

ETİK NEDİR?      

Etik kelimesi köken olarak Eski Yunan'a kadar gider. Ahlak, ahlakla ilgili demektir ama aralarında farklar vardır. Ahlak ve etik arasındaki fark: Etik daha çok ahlak üzerinde konuşur, sorgular, tartışır, düşünür, yargılar. Ahlak yöreseldir, etik ise evrenseldir. Evrensel kabul gören kurallardır.

BELEDİYE ETİK KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ

Kurum ve Kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek Personel etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak İnsan gücü Planlaması ve İş Analizleri Yapmak, Yaptırmak, Bu Hususta Kurumlara Yardımcı Olmak. Etik uygulamaları değerlendirmek. Kurul, etik davranış ilkelerine aykırı davranış ve uygulamalar hakkında, resen veya yapılacak başvurular üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yapmaya yetkilidir. Ayrıca etik ilkelere aykırı davranış ve uygulamalar hakkında yapacağı inceleme ve araştırmalara esas olmak üzere gerektiğinde yetkili makamlar kanalı ile kurum ve kuruluşlardan bilgi ve belge toplayabilir.

BELEDİYE ETİK KOMİSYONU MEVZUATI

Kamu kurum ve kuruluşlarında etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek personelin davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunma ve etik uygulamaları değerlendirmek ve kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla Belediye Etik Komisyonu kurulmuş olup; iş ve işlemlerini  25/5/2004  tarih ve 5176 sayılı " Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun "  ve " Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  " doğrultusunda yürütmektedir.

ETİK İLKELERİ

*Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci,
*Halka hizmet bilinci,
*Hizmet standartlarına uyma,
*Amaç ve misyona bağlılık,
*Dürüstlük ve tarafsızlık,
*Saygınlık ve güven,
*Nezaket ve saygı,
*Yetkili makamlara bildirim,
*Çıkar çatışmasından kaçınma,
*Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması,
*Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı,
*Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı,
*Savurganlıktan kaçınma,
*Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan,
*Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık,
*Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu,
*Eski kamu görevlileriyle ilişkiler,
*Mal bildiriminde bulunma,

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ

*Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;

* Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,

* Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,

* Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı, 

* Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,

* Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,

* Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikâyet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,

* Kamu görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.

BELEDİYE ETİK KOMİSYON ÜYELERİ


GÖREVİ

ADI- SOYADI

UNVANI

İLETİŞİM

Komisyon Başkanı

Başaran YAŞLI

Belediye Başkanı

4816473

Üye

Yakup YILDIZ

Yazı İşleri Müdürü

4816473

Üye

Hayri TEKDEMİR

Mali Hizmetler Müdürü

4816473

Üye

Ali Can TEKDEMİR

Fen Memuru

4816473


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


©2017 - 2020 Alacakaya Belediyesi | Tasarım ve Uygulama: Morweb.Net