Perşembe
Sıcak
17°C | 38°C
Cuma
Sıcak
18°C | 37°C
Cumartesi
Sıcak
18°C | 37°C

Müdürlükler


1.       Yazı İşleri Müdürlüğü

Evlendirme Memurluğu (V.H.K.İ)

Fen İşleri ve Emlak Memurluğu

Zabıta Memurluğu

2.       Mali Hizmetler Müdürlüğü

 Tahsilat Memurluğu


Yazı İşleri Müdürü : Yakup YILDIZ

Görevi 

    Belediyenin karar organları olan Meclisin, Encümenin ve Başkanlığın çalışmalarının yürütülmesine yardımcı olmak, alınan kararların yazılmasını, kaydedilmesini, ilgilere duyurulmasını ve arşivlenmesini temin etmek. 

    · Belediye Encümeni ve Belediye Meclisince karara bağlanamayıp araştırılmasına karar verilen konuların, ilgili Kanun ve Yönetmeliklere göre araştırılarak işlemlerin takibini yaparak sonuçlandırmak. 

    · Haftada bir kez toplanan Belediye Encümeni ve yılda üç kez olağan ve ihtiyaç durumunda toplanan olağan üstü yapılan Belediye Meclis toplantıların gündemini birimlerin talepleri doğrultusunda hazırlayarak, ek gündem konularının da ilave edilerek, görüşülen gündem konularının Encümen ve Meclis Kararlarının yazılarak ilgili birimlere dağıtılması. 

    · Belediyemize gelen evrakların kayıtlarının yapılması gelen evrak kayıt numarasının verildikten sonra ilgili birimlere havalesinin sağlanması. 

    · Birimlerden gelen giden evrakların kayıtlarının yapılarak ilgili yerlere gönderilmesi. 

Faaliyet Şeması 

    · Meclis Faaliyetleri 

    · Encümen Faaliyetleri 

    · Gelen Evrak 

    · Giden Evrak 

    · İdari İşler 

    · Periyodik Evraklar 

    · Posta İşlemleri


  Mali Hizmetler Müdürü : Hayri TEKDEMİR

1050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa göre Belediye'nin Bütçe ve Kesin Hesabını hazırlayan, Belediye'nin para ve malları koruyan, giderleri, hak sahiplerini ödeyen, yazışmaları takip eden, ödeneklerin takibini yapan, bu işlerle ilgili yazışmaları yapan ve Sayıştay'a yönetim hesabı veren servistir. 

Faaliyet Şeması 

Bütçe Hazırlanması. 

Kesin Hesap. 

Sayman Yönetim Dönemi Hesabı. 

Aylık Mizanlar. 

Memur Bordrosu. 

İşçi Bordrosu. 

Asker Aile Yardımı Bordrosu. 

Gider Hesapları. 

Emanetler Hesabı.

Bütçe Emanetleri Hesabı. 

İller Bankası Hesabı. 

Avans Hesabı. 

Kişi Borçları Hesabı. 

Banka Cari Hesabı. 

Ayniyat İşlemleri. 

İstatistik İşlemler. 

Yazışmalar. 

Ödeneklerin Takibi. 

İhale İşlemleri Takibi. 

Vergi İade İşlemleri 

Çalışanların Tasarrufu Teşvik Fonu İşlemleri. 

İşçi Emekli İşlemleri.


Fen İşleri ve Emlak Memuru: Ali Can TEKDEMİR

İmar Çalışmaları 

    * Bayındırlık ve İnşaat İşleri 

    * Kamulaştırma İşleri 

    Olmak üzere üç ana kolda hizmet vermektedir. 

Görevi

    · Belediyemiz sınırları dâhilinde bulunan tüm yolların asfaltlama ve yol bakım onarım çalışmalarının yapılması. 

    · İlçemizde devam eden kanalizasyon inşaatı ile ilgili işlemleri yapmak 

    · Atıksu Arıtma Tesisinin çalıştırılması. 

    · Şehir İmar Planımızda Yol - Yeşil Alan - Çocuk Parkı - Otopark - Pazaryeri vs. gibi tahsis konulan taşınmazların kamu yararının söz konusu olduğunda kamulaştırma işlemlerinin yaptırılması. 

    · Belediyece yapılan ihalelerde birimi ilgilendiren ihalelerinin 4734 sayılı Kamu ihale kanunu hükümlerine göre yapılabilmesi için gereken belgelerin düzenlenerek ihalelerin gerçekleştirilmesi sözleşmelerin yapılması kontrollükleri ve kabul işlemlerinin yapılması. 

    · Her türlü altyapı planlama ve koordinasyonunun sağlanması 

    · İlçemize ait 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon imar planında belirtilen ancak henüz kullanıma açılmamış imar yollarının ihtiyaçlara göre imar planına uygun olarak açılması, yapım, bakım ve onarımlarının yapılması. 

    · Belediye bünyesinde yapılan tesis ve binaların proje, sözleşme, vb. resmi işlerinin yapımı.


Tahsilat Memuru : Mehmet DEMİR


Evlendirme Memuru: Avni KALIPÇI (V.H.K.İ)

Faaliyetleri

    · Başkanlığımız sınırları içerisinde ikamet eden ve evlenmek için müracaatta bulunan çiftlerin nikah işlemlerini ve nikahlarını yapmak. 

    · Yapılan evlenme akitlerini ilgili Nüfus Müdürlüğüne bildirmek. 

Evlendirdme ile ilgili tüm resmi yazışmaları yazmak ve kabul etmek


ZABITA MEMURLARI:

Hasan GÜLŞEN ve Adil DEMİR

Görevi

    Belediye ve mücavir alan sınırları içinde imar planı bulunan kısımları 3194 sayılı imar kanununa göre plansız kalan kısımları da 3030 sayılı kanun kapsamı dışında kalan Belediye Tip İmar Yönetmeliği uyarınca imar uygulamaları yapılıyor. Buna göre imar durumu, imar durumuna göre ruhsatı, yapı denetimi ve iskan işlemleri devam etmektedir. 

ZABITA 

Görevi

    Yasaların emrettiği görevleri yerine getirmekle yükümlü olan Zabıta Birimi, ayrıca Belediye Meclisinin beldeyle ilgili almış olduğu kararların takiplerini, Belediye Encümeninin vermiş olduğu görevleri ve Belediye Başkanının vereceği yasalara uygun talimatları yerine getirmekte de yükümlü olup, Belediyemizde aşağıdaki şekliyle görev yapmaktadır. 

Faaliyetleri

    · Gelen Evrak 

    · Giden Evrak 

    · Diğer Kuruluşlardan Gelen Yazıların Araştırılması ve Sonuç Bildirimi 

    · İş yeri Ruhsat İşlerinin işlerliğinin takibi 

    · Belediye Bünyesinde Ses yayın Cihazı ile ilgili işlerin Takibi ve Onarımı 

    · Pazar yerinin düzeni ve denetimi 

    · Yapılaşmadaki denetim ve kontrol 

    · Herhangi bir kaydı olmayan her türlü seyyar satıcıların kontrolü ve men edilmesi 

    · Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren her türlü iş yerlerinin ruhsat, hafta tatili ruhsatı denetimi 

    · Belediye emir ve yasaklarının yerine getirilip getirilmediğinin denetimi 

    · Gelen Belediye ile ilgili ihbarların değerlendirilmesi ve denetimi 

    · Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanının yasalar doğrultusunda verdiği görevlerin yerine getirilip getirilmediğinin takibi 

    · Belediye sınırları içerisinde dilenen insanların toplanması, men edilmesi. 

    Servisimiz hizmetlerinde görevli personel ile ilçemiz mahalle ve mücavir alanları içerisinde bulunan tüm istek ve şikayetlere gidilerek yerinde yapılan inceleme sonucu sözlü uyarı, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmayan, kaçak içme suyu kullanan ve ikametgahlarında genel temizliğe riayet etmeyen, kaçak yapı yapma teşebbüsünde bulunan ve bunlara benzer muhtelif şikayetlere müdahale edilmektedir. 

    Cuma ve Cumartesi günleri Pazar yerinin tertip ve düzeninin sağlanması, 

    Değişik il ve ilçelerden gelen adres tespit taleplerinin araştırılarak sonuçlandırılması, 

    Şehir içinde başıboş dolaşan hayvanların toplanması, sahipleri tespit edilebilenlerin hakkında yasal işlem yapılması, 

    Şehir içinde faaliyet gösterme çabası içerisinde olan dilencilerin toplanarak şehir dışına çıkarılması. 

    Başkanlık Makamı veya ilgili müdürlüklerin havaleleri ile ruhsat alma taleplerinin araştırılarak sonuçlandırılması, 

    Belediyemiz servis müdürlüklerine talepleri doğrultusunda çalışan ekiplere yardımcı olunması, doğabilecek tehlikelere karşı önlem alınması. 

    Başkanlıkça verilen evrakların zamanında ilgili yerlere ulaştırılması, 

    Milli bayramlarda, açılış ve temel atma törenlerinde yapılan görevlendirmelerde platform kurulması, ses düzeninin hazırlanması ve kürsü hazırlaması gibi çalışmaların koordine edilmesi. 

    Okul önlerinde değişik gıda maddelerini açıkta satanların uzaklaştırılması. 

    Belediyemiz Mahalle ve mücavir alanları içerisindeki cadde ve sokaklarda isim ve numarataj çalışmaları düzenli olarak devam etmektedir.

ŞOFÖRLER: Nurettin SÖYLEMEZ, Özcan GÜLŞEN

İşçiler:         Hüseyin KILIÇ ( Su Tesisat Ustası )

                      Mahmut TEKDEMİR ( Şoför)

                      Fikret TUNÇ (Operatör)

                      Mahmut Sait DEMİROĞLU ( Bekçi )

Fikret TUNÇ

Hüseyin KILIÇ

NURETTİN SÖYLEMEZ

ÖZCAN GÜLŞEN

Mahmut TEKDEMİR


©2017 Alacakaya Belediyesi | Tasarım ve Uygulama: Morweb.Net